ลักษณะเครื่องตัดเอลแมค

 

 • สามารถตัดเหล็กเส้นกลมหรือ ข้ออ้อยได้อย่างราบเรียบด้วยใบมีดอย่างดีที่มีอายุการใช้งานระยะยาว

 • ระบบเงียบ นิ่มนวล ปลอดภัยกว่าระบบกระแทกพร้อมล้อในตัว สะดวกในการเคลื่อนย้าย

 • ปรับความกว้างช่องใบมีดตามขนำดเหล็กเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น

 • สามารถติดตั้งได้ทุกสภาพพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องเทฐานคอนกรีตและตอกหมุดกันเครื่องเคลื่อนหนี

 • ระบบไฮโดรลิคถูกออกแบบให้ปลอดภัยเป็น2เท่ำด้วย RELIEF VALVE และPISTON VALVEที่ช่วยป้องกันการตัดเหล็กเกินขนำด และจะไม่มีแรงตัดเมื่อกระบอกทำงานสุดSTROKEทำให้เครื่องไม่ต้องรับแรงเค้นโดยไม่จำเป็น มีผลทำให้อุปกรณ์ไฮโดรลิกและMAIN FRAMEมีอำยุการทำงานได้ยำวนานขึ้น

 • มีให้เลือกทั้งแบบชนิดใช้ไฟฟ้า220และ380V พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องจากไฟตกหรือเข้าไม่ครบเฟส(3สาย) อะไหล่บริการหลังการขายมีสต๊อกในโกดังพร้อมจัดส่งถึงลูกค้าทันที ทำงตัวแทนจำหน่ายมีบริการงานเซอวิสไว้รองรับลูกค้าหลังการขาย

 

TYPE                              ET-C32

 

Capacity                       UP TO 32 MMSD 50

Motor                            3 Hps/220v 5.5Hps/380V

Dimension L*W*H     1060*800*840

Weight                          680 kg

Hydraulic Power         64 TONS

Cutting Speed              5 Sec/3Hps 3 Sec/5.5Hps

ลักษณะเครื่องดัดเอลแมค

 

 • สามารถดัดเหล็กเส้นกลม หรือ ข้ออ้อยขนำด25มม/32มม

 • ด้วยระบบไฮโดรลิคแบบ LINEAR BENDER FORCE เป็นกำรออกแบบพิเศษให้แรงดัดที่สม่ำเสมอ ทุกองศำกำรดัดทำให้เงียบ นิ่มนวล กว่ำระบบอื่น

 • ด้วยแขนดัดที่ใหญ่กว่ำพร้อมROLLER และSOCKETเหล็กแข็งพิเศษที่สำมำรถถอดเปลี่ยนได้ตำมรัศมีกำรดัดที่ต้องกำรช่วยให้คุณมั่นใจในกำรทำงำนมำกขึ้น

 • ปุ่มปรับองศำด้ำนข้าง สามารถตั้งองศำได้ล่วงหน้ำ สามารถใช้มือบิดทำให้เหนือเครื่องดัดดูโล่งทำงานได้สะดวกสบายไม่เกะกะในขณะทำงาน

 • คันบังคับกำรดัดเบา พร้อมล้อในตัวสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 • การทำงานของมอเตอร์หมุนทิศทางเดียวตลอด ทำให้กินกระแสไฟน้อย มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้ำเสื่อมสภาพช้า เพราะไม่ต้องหมุนกลับทิศทางทุกครั้งที่มีการดัด

 • มีให้เลือกทั้งแบบชนิดใช้ไฟฟ้า220V และ380V พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย เนื่องจากไฟตก หรือเข้าไม่ครบเฟส(3สาย)

 • อะไหล่ และบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และมีอะไหล่พร้อมจัดส่งในสต๊อกไว้บริกำรหลังการขาย

 

TYPE                                 ET-B32

 

Capacity                           UP TO 32 MMSD 50

Motor                               3 Hps/220v 5.5Hps/380V

Dimension L*W*H         1060*900*950

Weight                              707 kg

Bending Time to 180°    7 Sec/5Hps 13 Sec/3 Hps

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon